ul. Powstańców Wlkp. 16
61-895 Poznań
tel. 8543141; fax 8543149
e-mail: office@pfsl.poznan.pl


Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych utworzona została w 1996 r. z inicjatywy rektorów państwowych poznańskich szkół wyższych. 6 maja 1996 r. Fundację zarejestrowano w Sądzie Okręgowym Miasta Stołecznego Warszawy.

Fundacją zarządza bezpośrednio Zarząd Fundacji, a nadzór sprawuje Rada Fundacji i Kolegium Rektorów Miasta Poznania.

Pierwsze lata istnienia Fundacji związane były z komputeryzacją poznańskich bibliotek naukowych. Zadaniem Fundacji był wybór i zakup oprogramowania zintegrowanego sytemu bibliotecznego, organizacja przetargu na zakup sprzętu, koordynacja procesu wdrażania systemu, organizacja szkoleń dla bibliotekarzy, wreszcie nawiązywanie współpracy z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce eksploatującymi podobny system biblioteczny.

Dzisiaj sieć poznańskich bibliotek akademickich dysponuje ponad 450 stacji roboczych i obsługuje ok.90 tys. czytelników. Biblioteczne bazy danych (każda z 10 bibliotek dysponuje własną bazą danych) posadowione są na dwóch serwerach umieszczonych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo Sieciowym. Do zadań Fundacji należy sprawowanie technicznego nadzoru nad funkcjonowaniem systemu bibliotecznego. Fundacja organizuje również szkolenia dla bibliotekarzy obsługujących system i systematycznie przygotowuje instrukcje i materiały pomocne w użytkowaniu systemu bibliotecznego.

Od 1999 roku Fundacja koordynuje w skali ogólnokrajowej działalność konsorcjum bibliotek korzystających z zasobów czasopism elektronicznych udostępnianych w ramach programu EIFL.

W 2001 z inicjatywy poznańskiego środowiska akademickiego Fundacja przystąpiła do prac nad Wielkopolską Biblioteką Cyfrową.

Przeszukaj polskie biblioteki cyfrowe