I.                  Dodatek samoistny ciągły, dla którego tworzy się osobne rekordy bibliograficzne

 

Dodatek samoistny ciągły charakteryzuje się indywidualnym tytułem, własną numeracją i paginacją, utworzonym dla niego tytułem kluczowym i osobnym ISSN.

 

Wyróżnia się następujące rodzaje dodatków samoistnych:

 

·                    Dodatek ciągły o tytule zależnym

·                    Dodatek ciągłe o tytule wyróżniającym

·                    Jeden dodatek ciągły o tytule wyróżniającym dla kilku tytułów głównych

 

 

Dodatek ciągły o tytule zależnym

 

W opisie bibliograficznym dodatku ciągłego o tytule zależnym, jako tytuł właściwy przyjmuje się tytuł wydawnictwa głównego, który podaje się w polu 245, podpole $a-tytuł.

Oznaczenie dodatku podaje się w polu 245, podpole $n- numer części.

Tytuł zależny dodatku, podaje się w polu 245, podpole $p- nazwa części oraz w polu 246, podpole $a- tytuł, jako wariant tytułu do wyszukiwania.

Dodatek o tytule zależnym, wiąże się z wydawnictwem głównym polem 772. W rekordzie bibliograficznym dla wydawnictwa głównego tytuł związanego z nim dodatku wystąpi w polu 770.

Jeżeli dodatek o tytule zależnym ma niektóre zeszyty o indywidualnych tytułach, to zeszyty te powinny być dodatkowo opisane jak książka i powiązane z dodatkiem polem 787.

 

 

 

            Przykład dodatku ciągłego o tytule zależnym

           

 

Dodatek ciągły o tytule wyróżniającym

 

Jako tytuł właściwy dodatku ciągłego o tytule wyróżniającym w polu 245, podpole $a- tytuł - podaje się tytuł dodatku.

Jeżeli w polu 245, podpole $a występuje tytuł oboczny, to podaje się go dodatkowo w polu 246, podpole $a- tytuł , a podtytuł z pola 245, podpole $b, umieszcza w polu 246, podpole $b- ciąg dalszy tytułu, gdzie wskaźnik pierwszy przyjmuje wartość „1”, a drugi wartość „3”.

Opis bibliograficzny dodatku o tytule wyróżniającym wiąże się z wydawnictwem głównym polem 772. W rekordzie bibliograficznym dla wydawnictwa głównego tytuł związanego z nim dodatku wystąpi w polu 770.

Jeżeli dodatek o tytule wyróżniającym ma niektóre zeszyty o indywidualnych tytułach, to zeszyty te powinny być dodatkowo opisane jak książka i powiązane z dodatkiem polem 787.

 

Przykład dodatku o tytule wyróżniającym

 

 

           

Dodatek ciągły o tytule wyróżniającym powiązany z kilkoma tytułami głównymi

 

Jeżeli kilka tytułów czasopism głównych jest powiązanych z jednym dodatkiem o tytule wyróżniającym, w opisie bibliograficznym dodatku w polu 245 podpole $a- tytuł podaje się tytuł dodatku.

Informację o związku dodatku z kilkoma wydawnictwami głównymi, można podawać w polu 580, podpole $a- uwaga do pozycji związanej. Uwaga w podpolu $a powinna opisywać relację i / lub hasło dla powiązanego tytułu, jeżeli dane z pól powiązań nie wystarczają do określenia relacji między dodatkiem, a wydawnictwami głównymi.

Opis bibliograficzny dodatku o tytule wyróżniającym wiąże się z wydawnictwami głównymi polem 772. Jeżeli do opisu bibliograficznego dodatku, wprowadza się pole 580, to wskaźnik pierwszy pola 772 przyjmuje wtedy wartość 1(system nie wyświetla uwagi, uwaga jest generowana z pola 580).

W rekordzie bibliograficznym dla wydawnictw głównych tytuł związanego z nim dodatku wystąpi w polu 770.

Jeżeli dodatek o tytule wyróżniającym ma niektóre zeszyty o indywidualnych tytułach, to zeszyty te powinny być dodatkowo opisane jak książka i powiązane z dodatkiem polem 787.

 

Przykład powiązania dodatku o tytule wyróżniającym z tytułami głównymi

 

 

 

            Przykłady powiązania tytułów głównych z dodatkiem